Turtle Wax Glass Clean 400ml

Artikel nr: 235
I lager

Fönstertvätt som effektivt rengör bilglas och speglar.

Tar snabbt bort trafikfilm, tobaksbeläggning och insektsrester.

Tänk på: 

 

  • Förvaras oåtkomligt för barn.
Turtle Wax
400 ML
6
7314890002352
1. Skaka burken. 2. Spraya ytan som skall rengöras och låt verka ca 1 minut. 3. Torka rent med trasa eller polérduk.

Säkerhetsinformation

Varning

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning Orsakar allvarlig ögonirritation Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd Undvik att inandas ångor/sprej Tvätta nedstänkt hud grundligt efter användning VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter ur eventuella kontaktlinser om det går lätt att skölja Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare Sök läkarhjälp Vid bestående ögonirritation: Förvaras på väl ventilerad plats ska förvaras väl tillsluten Förvaras inlåst viktprocent av innehållet är brandfarligt

Populära produkter