Turtle Wax Låsolja 50ml

Artikel nr: 302
I lager

Tinar upp och smörjer fastfrusna lås samt förhindrar att låsen fryser på nytt.

Tänk på: 

  • Torka bort eventuell överskottsolja som rinner ner på lacken.
  • Förvaras oåtkomligt för barn.
Turtle Wax
50 ML
12
7314890003021
1. Skaka flaskan. 2. Spraya direkt in i dörrlåset.

Säkerhetsinformation

Fara

Orsakar allvarlig ögonirritation Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad Mycket brandfarlig vätska och ånga

Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning Använd explosionssäker elektrisk utrustning Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor Vidta åtgärder mot statisk elektricitet Undvik att inandas ångor/sprej Tvätta nedstänkt hud grundligt efter användning Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder huden med vatten/duscha VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter ur eventuella kontaktlinser om det går lätt att skölja Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp Vid brand: Släck med skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma Förvaras på väl ventilerad plats ska vara väl tillsluten Förvaras på väl ventilerad plats svalt Förvaras inlåst

Populära produkter