Turtle Wax Låsspray 16ml

Artikel nr: 303
I lager

Tinar snabbt upp bilens fastfrusna lås.

Tänk på: 

  • Turtle Låsspray innehåller inget skydd eller smörjmedel. Smörj låsen med olja för att förhindra uttorkning.
  • Förvaras oåtkomligt för barn.
Turtle Wax
16 ML
12
7314890003038
1. Spraya i låset. 2. Vänta någon minut. 3. Lås upp.

Säkerhetsinformation

Fara

Extremt brandfarlig aerosol Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning Orsakar allvarlig ögonirritation Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Undvik att inandas ångor/sprej Tvätta nedstänkt hud grundligt efter användning Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter ur eventuella kontaktlinser om det går lätt att skölja Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp Förvaras på väl ventilerad plats ska vara väl tillsluten Förvaras inlåst produkt anses vara en liten förpackning och är märkt enligt de relevanta bestämmelserna i lagstiftningen

Populära produkter